Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο της Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, Εφημερίδα Ισοτιμία

Πριν από λίγες μέρες ήρθε για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας 2012-2014. Ένας τριετής στρατηγικός σχεδιασμός που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από τις νέες αιρετές περιφέρειες σε υλοποίηση του νόμου 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός στόχο έχει να διασφαλίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ορθολογική ιεράρχηση των τοπικών προτεραιοτήτων σε περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό περιβάλλον. Το συντονισμό στην υλοποίηση νέων σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι στη διατύπωση ενός οράματος με στόχο να διαμορφώσει μια σύγχρονη στρατηγική και να ιεραρχήσει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες. Επί πλέον, με βάση τον εντοπισμό προβλημάτων τοπικού και περιφερειακού επιπέδου σχετικά με την ανάπτυξη, την αγορά εργασίας, την περιφερειακή οικονομική βάση και την επισήμανση των παραγόντων που επιδρούν καθοριστικά στην αναπτυξιακή διαδικασία διενεργείται ανάλυση SWOT (Ισχυρά Σημεία – Αδυναμίες –Ευκαιρίες- Απειλές), η οποία αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα, τις πραγματικές δυνατότητες και αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας και τις προϋποθέσεις που κρίνονται αναγκαίες για το σκοπό αυτό. Είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μια χωρική ενότητα συνολικής έκτασης 18.811 τετραγωνικών χιλιομέτρων που απαρτίζεται από εφτά περιφερειακές ενότητες: Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική .Η αλλαγή του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας καθιέρωσε 38 δήμους στην επικράτειά της, έναντι των 133 δήμων που είχαν δημιουργηθεί το 1997 με το αυτοδιοικητικό σχέδιο του «Καποδίστρια». 
Προσπαθώντας να αναλύσουμε τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της Κεντρικής Μακεδονίας, διαπιστώνουμε ότι η περιφέρεια παράγει το 15,03% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή περιφέρειας μετά την Αττική. Πρέπει οπωσδήποτε να επισημάνουμε τη συμμετοχή του κάθε τομέα παραγωγής σε περιφερειακό επίπεδο, στη δε σύνθεση των παραγωγικών τομέων πανελλαδικά διαπιστώνουμε ότι ο πρωτογενής τομέας στην Κεντρική Μακεδονία συμμετέχει κατά 20,8 % στην Ακαθάριστη Πρωτογενή (ΑΠΑ) στη χώρα μας. Στο δευτερογενή τομέα συμμετέχει κατά 16,5% στην ΑΠΑ του πρωτογενούς τομέα πανελλαδικά. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Δυστυχώς τα μεγέθη της ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο ξεπερνούν το μέσο όρο της χώρας. Ανησυχητική διαγράφεται η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας και η αύξηση του ποσοστού των άνεργων γυναικών. Τα ποσοστά ανεργίας στην Κεντρική Μακεδονία παραμένουν κατά πολύ υψηλότερα για τα νέα άτομα κάτω των 25 ετών, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο πιθανόν άνεργα απ’ ότι αυτά πάνω από 25 ετών. Άλλωστε η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε δυσμενή θέση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Αυτό υπαγορεύει περαιτέρω την ανάγκη λήψης μέτρων που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την αύξηση της απασχόλησης καθώς και την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας, με βάση ένα νέο πρότυπο απασχόλησης .Η ανοιχτή και συμμετοχική διοίκηση με δημοκρατικές διαδικασίες, η καθημερινή επαφή με τον πολίτη, η διαφάνεια και η χρηστική διοίκηση, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία, η αποδοτικότητα, η αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων και ο τεχνολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές που θα διέπουν το νέο αποκεντρωμένο αυτοδιοικητικό σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου